Ochrana osobných údajov

 Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)entu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických o pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)
Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:
I. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: STARS REALITY s. r. o.
Sídlo: Kazanská 41 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
IČO: 53152417
Zápis: v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 173321/B
Tel.: +421902 093 960
E-mail: info@starsreality.sk
II. Cookies
Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám odsúhlasíte. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa
pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s
našou webovou stránkou. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na
automatické akceptovanie cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie. Súbory cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu, okrem nevyhnutných
cookies, ktoré môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, a to na základe oprávneného záujmu a v zmysle zákona o elektronických
komunikáciách. Poskytnutie súhlasu pre účely cookies je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Prehliadanie našej webovej stránky nie je podmienené
poskytnutím súhlasu s cookies. Poskytovanie cookies, hlavne tých marketingových a analytických nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.
Pri spracúvaní súborov cookies nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
III. Účely spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:
A. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, príprava podkladov potrebných pre prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (Realitná
činnosť)
Účel spracúvania osobných údajov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, príprava podkladov
potrebných pre prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť,
keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané
realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu
realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.
Právny základ spracúvania
Vaše údaje v tomto prípade spracúvame na základe uzatvorenej zmluvy (napr. zmluva o sprostredkovaní, dohoda o zložení zálohy), nakoľko spracúvanie je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas platnosti zmluvy a po jej ukončení po dobu potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov, t.j. po uplynutí 4 rokov od
ukončenia zmluvy.
Kategórie príjemcov
V závislosti od našich zmluvných povinností môžeme Vaše údaje postúpiť advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravy
kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy, notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy bankovej vinkulácie,
znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť, finančnému sprostredkovateľovi za účelom
sprostredkovania úveru na financovanie kúpnej ceny za nehnuteľnosť alebo inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany v obchodnom
vzťahu, príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, správcovi bytového domu alebo Slovenskej
obchodnej inšpekcii ako orgánu dohľadu.
B. Účtovníctvo
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie našich povinností podľa zákona o účtovníctve (vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých
na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr).
Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme na plnenie našej zákonnej povinnosti.
Právny základ spracúvania
Vaše údaje v tomto prípade spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov.
Doba uchovávania údajov Účtovné doklady sme v zmysle zákona povinní uchovávať po dobu desiatich rokov.
Kategórie príjemcov
Štatistický úrad Slovenskej republiky, exekútor, správca konkurznej podstaty, predbežný správca, audítor, daňový úrad, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa,
účtovník, daňový poradca.
C. Prevencia prania špinavých peňazí
Účel spracúvania osobných údajov Na plnenie povinností povinnej osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme na plnenie našej zákonnej povinnosti.
Právny základ spracúvania
Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Doba uchovávania údajov
Údaje sme povinní uchovávať počas päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom v zmysle § 19 zákona č. 297/2008 Z. z.
Kategórie príjemcov
Finančná spravodajská jednotka NAKA, náš realitný maklér.
D. Uplatňovanie právnych nárokov
Účel spracúvania osobných údajov
Uplatňovanie právnych nárokov (napr. nezaplatené provízie, zmluvné pokuty za porušenie zmluvných záväzkov) a ochrana pred uplatňovanými nárokmi tretích osôb,
konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, postúpenie pohľadávok.
Spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je na dosiahnutie účelu spracovania nevyhnutné. Bez osobných údajov by sme neboli schopní právny nárok uplatňovať.
Právny základ spracúvania
Na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ).
Doba uchovávania údajov
Do ukončenia vymáhania nároku, resp. do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie nároku.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia, súd, advokát alebo iný právny zástupca, orgány činné v trestnom konaní.
E. Evidencia a vybavovanie prijatých reklamácií
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie našich povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa (evidencia a vybavovanie prijatých reklamácií).
Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme mohli v zmysle
zákona Vašu reklamáciu vybaviť.
Právny základ spracúvania
Plnenie našich zákonných povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať do uplynutia lehoty na udelenie pokuty zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, t.j. do troch rokov od vybavenia reklamácie
alebo sťažnosti, resp. po uplynutí lehoty na uplatnenie práva na súde.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia, súd, advokát alebo iný právny zástupca, mediátor, subjekt alternatívneho riešenia sporov, náš realitný maklér.
F. Vybavovanie podnetov dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov
Na účely vybavovania podnetov dotknutých osôb, ktoré si u nás uplatnili práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
Poskytnutie Vašich údajov je nevyhnutné na vybavenie podnetu.
Právny základ spracúvania
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Doba uchovávania údajov
Počas doby na uloženie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR, t.j. po uplynutí 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby.
Kategórie príjemcov
Úradu na ochranu osobných údajov SR, súd, advokát alebo iný právny zástupca, realitný maklér.
G. Newsletter
Účel spracúvania osobných údajov
Zasielanie newslettera (reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, formou zasielania informačných newsletterov o našich produktoch a službách a
aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod.) v elektronickej podobe záujemcom a návštevníkom web stránky, ktorí prejavili o zasielanie newslettera záujem.
Právny základ spracúvania
Vašu e-mailovú adresu budeme spracúvať na základe Vami poskytnutého súhlasu.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to buď odhlásením sa z newslettera (kliknutím na link obsiahnutý v každej správe) alebo zaslaním správy na niektorý z našich
kontaktov. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť.
Zadanie Vašej e-mailovej adresy je však na zasielanie newslettera nevyhnutné a bez jej zadania Vám nevieme newsletter poslať.
Doba uchovávania údajov
Vašu e-mailovú adresu budeme spracúvať po dobu Vášho súhlasu, najdlhšie po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu (§ 116 ods. 5 zákona o elektronických
komunikáciách).
Kategórie príjemcov
Vaša e-mailová adresa nebude postúpená tretej osobe.
H. Evidencia dopytov záujemcov na služby realitnej kancelárie a ich kontaktovanie
Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia dopytov záujemcov na služby realitnej kancelárie a ich kontaktovanie. Prevádzkovateľ spracúva základné kontaktné údaje záujemcov, ktorí ho sami kontaktujú a ktorí majú záujem o predaj/ kúpu alebo prenájom nehnuteľností, aby ich mohol spätne kontaktovať s ponukou služieb realitného sprostredkovateľa alebo im
odpovedať na ich otázky o službách realitného sprostredkovania.
Právny základ spracúvania
Váš dopyt budeme spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ spracúva základné kontaktné údaje záujemcov a informácie o nehnuteľnosti, ktorí ho sami kontaktujú a ktorí majú záujem o predaj/ kúpu alebo prenájom nehnuteľností, aby ich mohol spätne kontaktovať s ponukou služieb realitného sprostredkovateľa alebo im odpovedať na ich otázky o službách realitného sprostredkovania. Spracovaním osobných údajov sleduje prevádzkovateľ svoj záujem na získavaní klientov, zákaziek a objednávok.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na spracovanie Vášho
dopytu, najdlhšie po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však spolu uzatvoríme zmluvu (napr.
zmluvu o sprostredkovaní, dohodu o zložení zálohy), osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy.
Kategórie príjemcov
Náš realitný maklér.
I. Databáza uchádzačov o zamestnanie
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov na účel evidencie záujemcov o zamestnanie pre prípad potreby prijatia nového zamestnanca v budúcnosti.
Právny základ spracúvania
Váš dopyt budeme spracúvať na základe Vami poskytnutého súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na niektorý z našich kontaktov.
Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Zadanie Vašich identifikačných údajov a údajov o pracovnej a odbornej spôsobilosti je však
nevyhnutné na to, aby sme Vás vedeli zaradiť do databázy uchádzačov o zamestnanie a kontaktovať v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje budú spracúvané najdlhšie na dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia dopytu o zamestnanie priamo prevádzkovateľovi prostredníctvom
formulára na webovom sídle prevádzkovateľa alebo po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia výberového konania v prípade, ak neúspešný uchádzač udelil súhlas o zaradenie do evidencie uchádzačov vo výberovom konaní na konkrétne pracovné
miesto. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však spolu uzatvoríme zmluvu (napr. pracovnú zmluvu), osobné
údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy.
Kategórie príjemcov

J. Spätné kontaktovanie s prieskumom spokojnosti
Účel spracúvania osobných údajov
Zasielanie dotazníku spokojnosti v elektronickej podobe klientom alebo telefonické kontaktovanie klientov, ktorým prevádzkovateľ poskytol sprostredkovateľskú realitnú
činnosť.
Právny základ spracúvania
Váš dopyt budeme spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Spracovaním osobných údajov sleduje prevádzkovateľ svoj záujem na získavaní spätnej väzby od klientov a zlepšovaní svojich poskytovaných služieb..
Prevádzkovateľ spracoval test proporcionality oprávneného záujmu.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje sa na tento účel neuchovávajú, sú prevádzkovateľom len jednorazovo využité na kontaktovanie s prieskumom spokojnosti.
Kategórie príjemcov
Náš realitný maklér.
K. Recenzie
Účel spracúvania osobných údajov
Zverejňovanie recenzií a skúseností klientov so službami prevádzkovateľa na web
stránke.
Právny základ spracúvania
Váš dopyt budeme spracúvať na základe Vami poskytnutého súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na niektorý z našich kontaktov.
Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Spracúvanie Vašich základných identifikačných údajov, údajov o nehnuteľnosti, ku ktorej sa
poskytla služba a Vašej recenzie je však nevyhnutné na to, aby sme Vašu recenziu mohli uverejniť.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje budú vymazané bezodkladne po splnení účelu alebo po uplatnení práva na výmaz, inak po uplynutí 7 rokov od poskytnutia recenzie.
Kategórie príjemcov
Náš realitný maklér, návštevníci web stránky (zverejnenie údajov).
IV. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
V. Prenos osobných údajov do tretích štátov
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané mimo územia, na ktorom sa uplatňujú spoločné pravidlá stanovené
Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Voľný pohyb údajov v rámci
členských štátov Európskej únie je týmto nariadením garantovaný.
VI. Ďalšie práva dotknutej osoby
Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na
doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.
Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob
ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Právo odvolať súhlas
V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie Vašich
údajov na tie účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas
udelený alebo oznámením odvolania súhlasu na ktoromkoľvek z našich
kontaktov.
Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)
Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
• odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),
• namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali,
• osobné údaje sme spracúvali nezákonne, alebo
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je
ďalšie spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)
Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
• zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo
• je spracúvanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, alebo ste namietali voči spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.
Obmedzenie spracúvania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. Ak obmedzíme spracúvanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracúvanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)
Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo
požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo
na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste
zmluvnou stranou.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo je spracúvanie Vašich osobných údaje nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných
údajov. V takomto prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte
námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely, na ktoré sa Vaše osobné údaje v danom prípade spracúvajú, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia)
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia)
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom alebo s Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba
uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu ( https://dataprotection.gov.sk/ ).
Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa
svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s
nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.
V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás
kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: info@starsreality.sk
Tento dokument nadobúda účinnosť 01.01.2024

STARS REALITY – Vaša spoľahlivá realitná kancelária s hrdosťou prináša špičkové služby v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností, podporené viac ako 15-ročnými skúsenosťami v nezávislom finančnom poradenstve.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Bc. Eva Fidrová
Realitná asistentka
Tel. číslo: +421 902 093 960
Emailová adresa: info@starsreality.sk